Wijkbudgetten 

Sinds enige jaren kent Enschede wijkbudgetten. Aan elke wijk wordt jaarlijks een wijkbudget toegekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van onder andere het aantal inwoners van de wijk en gemiddelde draagkracht. Voor de wijk Centrum is het wijkbudget jaarlijks ongeveer € 23.000,--. 

Doel van het wijkbudget 

Doel van het wijkbudget is het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel en het vergroten van de betrokkenheid van burgers in hun eigen wijk. Bewoners hebben zeggenschap over de besteding van het wijkbudget. Zij warden uitgedaagd om met eigen ideeen voor verbetering of verfraaiing van de wijk te komen en zorg te dragen voor realisatie. 

Beheer van het wijkbudget 

Het wijkbudget wordt beheerd door het Stadsdeelmanagement. De SWBE zorgt er voor dat de bewoners van de binnenstad betrokken warden bij de besteding van het wijkbudget. 

Spelregels 

 • Om de besteding succesvol te laten verlopen zijn er oak een aantal spelregels opgesteld: 
 • Het idee is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving.
 • Het idee past binnen de genoemde politiek bestuurlijke kaders.
 • Het idee dient geen prive belang.
 • Bewoners fungeren als opdrachtgever.
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de wijk.
 • Het idee moet haalbaar zijn.

Daarnaast hebben we om praktische redenen een paar aanvullende regels opgesteld:

 • Een idee moet passen binnen het kader waarin wijkbudgetten worden beschikbaar gesteld.
 • Kost een idee minder dan € 1000,- dan wordt het zo snel mogelijk uitgevoerd.
 • Ideeen die tussen €1000,- en €5000,- kosten, warden eerst gepubliceerd en later vastgesteld in de ledenvergadering van de SWBE.
 • Een idee mag maximaal € 5000,- kosten tenzij het wordt ingediend door meer dan 10 personen.

Kaders voor het wijkbudget 

De gemeente heeft een aantal kaders voor wijkbudgetten vastgesteld. De inbreng van bewoners moet binnen een of meerdere van deze kaders passen: 

 • het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • een schone en hele leefomgeving
 • het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • het stimuleren van duurzaam gedrag
 • het bevorderen van de leefbaarheid
 • het bevorderen van de sociale samenhang

Hoe wordt uw initiatief werkelijkheid?

Meld uw idee bij de SWBE via: 

E-mail: info@swbe.nl
tel.nr.: 053-4304946
Postadres:
Noorderhagen 38, 7511EL Enschede

Of via de ledenvergadering van SWBE

Ideeën worden gepubliceerd op de sites van de SWBE en "Jij maakt de Buurt", in de lokale kranten: "Huis aan Huis" en "Enschede Centraal" Na publicatie kunnen bezwaren tegen het idee warden ingediend bij de SWBE. 

Meer weten? 

Heeft u vragen over het wijkbudget? neem contact op met de SWBE. De SWBE kan LI ook helpen bij het vorm geven van uw idee.