Wat is en wat doet de projectgroep Wilminkplein

Aanleiding voor het project Wilminkplein

Het Wilminkplein is indertijd ontworpen als de sluitsteen van een tamelijk omvangrijk project.  Het project beoogde het Muziekkwartier, het Stationsplein en de Binnenstad definitief met elkaar te verbinden. Als je naar de potentie kijkt die dit plein heeft dan zijn ontwerpers en uitvoerders ruimschoots in hun doelstelling geslaagd. Iedereen beschouwt dit plein als aanwinst voor de hele stad.

Het was een grote teleurstelling te merken dat het Wilminkplein in zeer korte tijd dreigde te verloederen door allerlei nare ontwikkelingen. Dit mocht Enschede niet laten gebeuren en daarom was ingrijpen hoogst urgent.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van klachten over overlast op en rond het Wilminkplein heeft er op dinsdagavond 21 oktober 2014 een schouw plaatsgevonden met bewoners en ondernemers in de omgeving van het Wilminkplein. Na deze schouw zijn de problemen op het gebied van veiligheid en overlast besproken en zijn er verschillende ideeën voor verbetering aangedragen. Vervolgens is een projectgroep gevormd. De groep bestond aanvankelijk uit  vertegenwoordigers vanuit de bewoners, ondernemers, gemeente en politie. De eerste stap die projectgroep heeft gezet is een plan van aanpak.

In het plan van aanpak  zijn de problemen ruwweg in twee categorieën ingedeeld, die van fysieke aard en die in de sfeer van overlast en veiligheid. Een aantal problemen heeft echter wat van beide kenmerken. Het volgende overzicht laat zien waarmee de projectgroep zich bezig zou gaan houden.

probleem

fysiek

handhaving

Verlichting onder de stenen banken

*

 

Verlichting grasveld westzijde

*

 

Verlichting panden aan de westzijde

*

 

Houten banken

*

*

Hygiëne

*

*

Graffiti

*

*

Scooters en Brommers

*

*

Vandalisme

*

*

Bedreigingen en intimidatie

 

*

Drugshandel

 

*

Drugsgebruik

 

*

Alcoholgebruik

 

*

Veiligheidsgevoel

 

*

Zijdelings overleg

Het spreekt haast vanzelf dat er met diverse andere belanghebbenden bij de ontwikkelingen op het Wilminkplein overleg dient plaats te vinden. Veel aspecten hebben direct te maken met het ontwerp van het plein en dus zal met ontwerpers en uitvoerders contact gezocht worden. Met de gemeente zal intensief overleg over de financiën gevoerd moeten worden. Met Ons Huis zal als belangrijke partij een goede samenwerking nodig zijn. En zo zijn er wellicht nog andere overlegsituaties denkbaar.

 

Hoe is de situatie nu in september 2016         

De meeste problemen in de fysieke sfeer zijn opgelost of zijn er keuzes gemaakt hoe er mee om te gaan. Er zijn nog wel vragen en opmerkingen over de totale verlichting van het plein. Hier zal binnenkort een speciale schouw voor gehouden worden om tot een goede oplossing te komen.

Veel hardnekkiger zijn de problemen die met pure handhaving te maken hebben: bedreiging, intimidatie, drugshandel, drugsgebruik, alcoholgebruik, kortom de veiligheid en het veiligheidsgevoel.  De projectgroep houdt zich nog steeds intensief bezig met deze problematiek. Het is vooral  dankzij de gemeente en de politie dat er het afgelopen jaar stappen gezet zijn om de overlast op het plein te verminderen. De gemeente heeft pleinwachten en cameratoezicht ingezet en de politie heeft veel verhoogde inzet laten zien in de omgeving van het plein.

De Wijkraad heeft met name bijgedragen aan de bekostiging van de pleinwachten.

Verwachting

Het zal nog echt nog wel even duren voordat alle problemen op en rond het Wilminkplein zijn opgelost maar er bestaat optimisme over dat het uiteindelijk gaat lukken. De leden van de projectgroep en alle achterliggende organisaties doen in elk geval hun uiterste best.

Tenslotte

Het is indrukwekkend te zien welke instanties zich allemaal bezighouden met de leefbaarheid en veiligheid op het Wilminkplein. Het is daarom zeer op zijn plaats ze bij naam te noemen. Het betreft: de gemeente met Stadsdeelmanagement, Handhaving en Stadsdeelbeheer, de Politie,  het InterCityHotel, Atak, Kaliber, Wilminktheater, de Wonne, Ons Huis, Kookstudio en café Koers, WireLab, Alifa, Pleinbewaking (SA-INT), horecagelegenheid Gusto en bewoners.

 

Met alle inzet en motivatie zal het Wilminkplein ooit worden waarvoor het bedoeld was.